آغازه مستندات شیوه‌ی خط فارسی
شیوه‌ی خط فارسی PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط حسن ذوالفقاری   
هنگام سخن گفتن برای القای بهتر معانی از تکیه، آهنگ و تأکید استفاده می‌کنیم. رعایت این موارد به سخنور کمک می‌کند به راحتی بتواند با شنونده اش ارتباط برقرار کند. رعایت شیوه‌ی خط فارسی نیز در یک نوشته موجب گویایی، سادگی و سهولت خواندن و نوشتن می‌شود. به کمک شیوه‌ای یک دست از دوگانگی پرهیز می‌شود.
در شیوه‌ی خط فارسی که می‌آید اصل بر چند مطلب است:
1. رعایت موازین دستور زبان فارسی
2. رعایت استقلال کلمات
3. هم‌خوانی نوشتار با گفتار
4. تبعیت واژگان بیگانه از شیوه‌ی خط فارسی
5. سهولت در خواندن و نوشتن
6. گزینش بهترین شکل نوشتاری
7. انعطاف پذیری
8. چشم نوازی و زیبایی خط
آن چه که گفته می‌شود جنبه‌ی پیشنهادی دارد و تنها قصد یک دست کردن شیوه‌ی خط فارسی است. پس دو شکل پیشنهادی هر دو از نظر ما درست است و غلط محسوب نمی‌گردد. مثلاً هر دو شکل «نمی‌گردد» و «نمی‌گردد» و یا «هم فکر» و «همفکر» درست است.

1- رعایت استقلال کلمات
هر کلمه دارای معنی مستقلی است و در جمله نقش دستوری دارد. پس استقلال آن هنگام نوشتن باید حفظ شود. در موارد زیر بهتر است دو بخش ترکیب جدا نوشته شود:
□ کلمات مرکب:

شورایعالی شورای عالی

دلداده دل داده
چشمپوشی چشم پوشی
سخندان سخن دان
جستجو جست و جو نگاهداشت نگاه داشت
برونگرا برون گرا
زبانشناسی زبان شناسی
تصنیفخوان تصنیف خوان
دانشپژوه دانش پژوه
رواننویس روان نویس
پنجپایه پنج پایه
خرمنکوب خرمن کوب
تکمحصولی تک محصولی
غولاسا غول آسا
توجه 1 : کلماتی که شکل ترکیبی آن ها کاملاً پذیرفته شده است، به همان شکل پیوسته نوشته می‌شوند: کتابخانه، آبرو، آبجوش
توجه 2: هرگاه جزء دوم کلمه‌ی مرکب با «آ» آغاز شود کلمه پیوسته نوشته
می‌شود. و مد از الف حذف می‌گردد.
پیش آهنگ پیشاهنگ
شب آهنگ شباهنگ
هم آیش همایش
□ ترکیب های عربی پر کاربرد در فارسی: