آغازه مستندات کاربرد نشانه‌ها
كاربرد نشانه‌ها PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
كاربرد نشانه‌ها
نقطه ـ ویرگول ( ؛)
علامت تعجب ( ! )
پرانتز ( )
پرانتز گل‌دار
قلاب/ کروشه ] [
خط تاب‌دار / ابرو ( ~)
تمام صفحه‌ها
نقطه

1ـ پس از پایان جملهٔ کامل: سعدی شاعر بزرگی است.

2ـ در صورتی که واژه‌ای به جای جمله کامل به کار رود، پس از آن نقطه گذاشته می‌شود:

بله.
نه.
کتاب. ( مثلاً در پاسخ « چه خواندی؟»)
3ـ پس از هر حرفی که به صورت نشانه‌های اختصاری به کار رفته باشد:
م. ت . ج ( = محمدتقی جعفری)
هـ . ق.
P.T.T

در جاهایی که نباید از نقطه استفاده کرد:

1ـ پس از عنوان کتاب یا مقابله؛ حتی اگر عنوان، جمله کامل باشد:

درست : کتابی که دنیا را دگرگون کرد

نادرست: کتابی که دنیا را دگرگون کرد.

2ـ پس از عنوان‌های اصلی و فرعی:

درست: روزی که علی (ع) به طرف صفین رفت

نادرست: روزی که علی (ع) به طرف صفین رفت.

 
ویرگول (،)