آغازه مستندات کاربرد نشانه‌ها
كاربرد نشانه‌ها - خط تاب‌دار / ابرو ( ~) PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
كاربرد نشانه‌ها
نقطه ـ ویرگول ( ؛)
علامت تعجب ( ! )
پرانتز ( )
پرانتز گل‌دار
قلاب/ کروشه ] [
خط تاب‌دار / ابرو ( ~)
تمام صفحه‌ها

خط تاب‌دار / ابرو ( ~)

از این علامت در نمایه‌ها، فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها برای پرهیز از تکرار از مادهٔ مورد بحث، استفاده می شود:

ـ هر منوتیک
ـ ~ ایجابی
ـ ~ تو هم‌زا

نشانهٔ تکرار/ ایضاً ( ً )

این نشانه به جای کلمه‌های مشابهی که عیناً در سطرهای متوالی تکرار می شود به کار می رود.

از این نشانه در نوشته‌های رسمی نباید استفاده کرد.

پیکان (  )

1ـ جای ارجاع که معادل ر. ک ( رجوع کنید) می‌باشد.

2ـ نشان دادن انتقال مطلب به صفحهٔ بعد.


ستاره *

1ـ ارجاع به پانوشت ( البته معمولاً بریا ارجاع از شماره استفاده می شود، اما گاهی برای جلوگیری از تداخل شماره‌ها از ستاره استفاده می شود).

2ـ ایجاد فاصله میان اشعار و بندها.


نشانه دایره‌ی توپُر، دایره‌ی توخالی، مربع توپُر، مربع توخالی

از این نشانه‌ها معمولاً برای برجسته‌سازی ابتدای بندها یا برای تقطیع و ایجاد فاصله میان مطالب و شروع قسمت جدید استفاده می شود.
 

منابع:

1ـ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، راهنمای آماده ساختن کتاب، چاپ دوم: انتشارات علمی و فرهنگی، تهران1374.

2ـ احمد سمیعی( گیلانی)، نگارش و ویرایش، چاپ اول: انتشارات سمت، تهران 1378.

3ـ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، راهنمای نگارش و ویرایش، چاپ پانزدهم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد1377.

از کتاب «انواع ویرایش» اثر «ابوالفضل طریقه‌دار» صفحه: ۲۴۷آخرین به‌روزرسانی شنبه 21 دی 1387 08:41