املا - صفحه‌ی دوم PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
املا
صفحه‌ی دوم
صفحه‌ی سوم
صفحه‌ی چهارم
صفحه‌ی پنجم
صفحه‌ی ششم
تمام صفحه‌ها

مجموعه ام، ای، است،

صورت‌های متصل فعل«بودن» در زمان حال(ام، ای، است، ایم، اید، اند) به شکل زیر است:

کلمات مختوم به
صامت میانجی
مثال
صامت متصل
-
خشنودم
خشنودی
خشنود است
 
 
خشنودیم
خشنودید
خشنودند
«و» با صدایی نظیر آنچه در
-
رهروم
رهروی
رهرو است
«رهرو» به کار رفته است
 
رهرویم
رهروید
رهروند
صامت متصال
-
پاکم
پاکی
پاک است
 
 
پاکیم
پاکید
پاک‌اند
«آ»
«ی»
دانایم
دانایی
داناست
 
 
داناییم
دانایید
دانایند

«و»با صدایی نظیر آن‌چه در«دانشجو»

«ی»
دانش‌جویم
دانش‌جویی
دانش‌جوست
به کار رفته است
 
دانش‌جوییم
دانش‌جویید
دانش‌جویند

«و» با صدایی نظیر آن‌چه در«تو»

همزه
توام
دوای/تویی
توست
به کار رفته است
 
توایم(شماکارمند)
مترواید
تواند

«ــَ»(هان بیان حرکت)

همزه
خسته‌ام
خسته‌ای
خسته است
 
 
خسته‌ایم
خسته‌اید
خسته‌اند
«اِی»
همزه
تیزپی‌ام
تیز‌پی‌ای
تیزپی است
 
 
تیز‌پی‌ایم
تیز‌پی‌اید
تیزپی‌اند
« ای»
همزه
کاری‌ام
کاری‌ای
کاری است
 
 
کاری‌ایم
کاری‌اید
کاری‌اند
 

ضمایر ملکی و مفعولی:

ضمایر ملکی و مفعولی[ــَـ م،‌ ــَـ ت، ــَـش، ــِـ مان(مان)، ــِـ تان(تان)، ــِـ شان(شان)]، در حالت‌های شش‌گانه، همراه با واژه‌های پیش از خود به صورت‌های زیر نوشته می‌شود:

کلمات مختوم به
صامت میانجی
مثال

صامت منفصل

-
برادری

صامت متّصل

-
کتابی

«و» با صدایی نظیر آن‌چه در«رهرو

 
 

به کار رفته است

 
رهروی

«ـَـ»(هان بیان حرکت)

همزه
خانه‌ای
«اِی»
همزه
تیز‌پی‌ای
«ای»
همزه
کشتی‌ای

«و» با صدایی نظیر آن‌چه در«رادیو»

 
 

به کار رفته است

«ی»
رادیویی

« آ»

«ی»
دانایی

«و» با صدایی نظیر آن چه در«دانشجو»

 
 

به کار رفته است

«ی»
دانشجویی