خطوط مختلف خوشنویسی اسلامی چاپ
خوش‌نویسی اسلامی انواع مختلفی از شیوه‌های گوناگون دارد که به آن‌ها کلک‌، خط و یا قلم می‌گویند این قلم‌ها که در زمان‌ها و سرزمین‌های مختلف اسلامی رایج بوده، اغلب کم و بیش درکنار هم به حیات خود ادامه داده‌اند فقط در برحه‌های از زمان یا مکان‌هایی خاص از اهمیت‌شان کاسته شده یا ارج و قربی ویژه یافته‌اند.
 
مهم‌ترین این خطوط عبارتند از:

* کوفی
* بنایی
* نسخ
* ثلث
* محقق
* ریحان
* تعلیق
* توقیع
* اجازه
* جلی
* دیوانی
* دیوانی جلی
* دیوانی خفی
* رقاع
* رقعه
* مسلسل
* سنبلی
* آندلسی یا مغربی
* سیاق
* شجری
* شکسته
* نستعلیق
* شکسته‌نستعلیق
* معلی

آخرین به‌روزرسانی یک‌شنبه 15 دی 1387 10:06