آغازه مستندات کاربرد نشانه‌ها
كاربرد نشانه‌ها - قلاب/ کروشه ] [ PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط ابوالفضل طریقه‌دار   
راهنمای مطلب
كاربرد نشانه‌ها
نقطه ـ ویرگول ( ؛)
علامت تعجب ( ! )
پرانتز ( )
پرانتز گل‌دار
قلاب/ کروشه ] [
خط تاب‌دار / ابرو ( ~)
تمام صفحه‌ها

قلاب/ کروشه [  ]

1ـ در نمایش نامه‌ها:

حامد ] با حالتی شاد[: گروه ما پیروز شد ] دستش را بالا می برد و هورا می کشد[

2ـ در هنگام اصلاح متن‌های کهن:

] پیامبر[ بیرون شد با هیبت الهی] برای[ جنگ با دشمنان باری تعالی.

3ـ در ترجمه، برای افزوده‌های مترجم به متن.

تیره یا خطّ فاصله ( ـ )

1ـ مکالمه:
ـ تو گفتی.
ـ آری.

2ـ برای پیوستن اجزای یک کلمهٔ دو جزئی مرکب: عقیدتی ـ سیاسي

3ـ نشان دادن فاصلهٔ میان دو شهر: اصفهان ـ شیراز

4ـ به جای «تا» : ص7-5.

5ـ برای جمله‌های معترضه: پدرم ـ که عمرش دراز باد ـ به من بسیار محبت کرد.

خط ممتد ( ــــــ)

از این نشانه‌ها برای برجسته کردن پاره‌ای واژه‌ها یا جمله‌ها استفاده می شود.

خط موج‌دار (      )

برای ایرانیک و یا ایتالیک کردن کلمه یا عبارت و یا نام کتاب‌ها.

خط مایل / ممیز(   /   )

1ـ برای نشان دادن کلمه‌های معادل: ویرایش صوری / فنيآخرین به‌روزرسانی شنبه 21 دی 1387 08:41